Polityka prywatności

1. Przewoźnik dąży do zrealizowania przewozu i jego bagażu na trasie określonej w umowie.
2. Przewoźnik dąży do zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków podróży, zgodne z zasadami
bezpieczeństwa i higieny.
3. W przypadku awarii auta, Przewoźnik podejmie wszelkie kroki do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży w ciągu 24 godzin.
4. W przypadku przewozów, przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe:
a) z błędnych lub niepełnych informacji pasażera,
b) z zakłóceń w ruchu drogowym, z postoju na granicy, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych,
spóźnienia klientów oraz braku kontaktu ze strony klienta lub zbyt długiego oczekiwania na klienta , w umówionym
 miejscu( około 15 min), oraz innych zdarzeń losowych nie zawinionych przez przewoźnika.
5. Przewoźnik ubezpiecza Pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.
6. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:
a) jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
b) nie przestrzega „Umownych warunków przewozu”,
c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości
 przewozu,
d) nie posiada dokumentów wymaganych do przekraczania granic,
e) nie stosuje się do przepisów celno- dewizowych lub bez uprzedzenia Przewoźnika przewozi przedmioty wymagające
 dłuższej odprawy celnej i tym samym mogą powodować opóźnienia przy odprawie na granicy;
7. Trasę przejazdu układa Przewoźnik
8. Wszystkie rozmowy z biurem są nagrywane. Umowa ustna jest wiążąca.

PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA
1. Pasażer jest zobowiązany do:
a) posiadania dokumentów uprawniających do przekroczenia granic;
b) punktualnego przybycia na miejsce odjazdu busa. Niestawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest
 traktowane jako rezygnacja z przejazdu;
c) stosowania się do zaleceń kierowcy.
2. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone innym pasażerom lub Przewoźnikowi.
3. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz używanie środków odurzających jest w pojeździe surowo zabronione.
 Pasażerowie nie stosujący się do ww. zaleceń będą wzywani do natychmiastowego opuszczeniem auta.
4. Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony u Przewoźnika ze względu na wymogi bezpieczeństwa.
 Pasażer jest zobowiązany do posiadania fotelika i/lub podstawki dla dziecka.
5. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, związane z realizacją umowy przewozowej prosimy kierować pisemnie w okresie do 2
 dni od zaistnienia okoliczności która jest przedmiotem reklamacji, na adres e-mail podany na stronach firmy.
6. Płatność w okresie świątecznym od 10 grudnia do 24 grudnia pobierana jest z góry na podany numer konta. Rezygnacja
 z winy pasażera nie upoważnia do zwrotu 100% ceny biletu tylko 50% przelanej kwoty na konto Bracia Przewozy Sp.zoo. Prosimy o przemyślane rezerwacje.
7. Rezygnacja z przejazdu, niestawienie się pod wskazanym adresem musi zostać zgłoszona do biura nie później niż 12h
 przed planowanym przejazdem. Jeżeli pasażer celowo zamawia w kilku firmach bądź nagle się rozmyśli zostanie wysłana faktura Vat z tytułu celowego wprowadzenia biura w błąd i narażenia firmy na koszty.

BAGAŻE
1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu do 25 kg oraz bagażu podręcznego. Opłata za dodatkowy
 bagaż wynosi 40zł lub 10 euro. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do decydowania o zabraniu bagażu dodatkowego – w miarę wolnego miejsca w lukach bagażowych. Fakt posiadania nadbagażu musi zostać zgłoszony w czasie
 dokonywania rezerwacji.
2. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach, jeśli bagaż taki
 nie został zgłoszony w chwili rezerwacji.
3. Przewoźnik nie odpowiada za zaginiony lub zniszczony bagaż. Bagaż można ubezpieczyć indywidualnie w Towarzystwie
 Ubezpieczeniowym.

INNE
1. Przewóz zwierząt jest zabroniony.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie 04.10.2021

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu będą mieć zastosowanie przepisy: ustawa z
 dnia 15 listopada 1984 Prawo Przewozowe (Dz. U. z 21 czerwca 2000 r. nr 50, poz. 601, zmiany), ustawa z dnia 1964 kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; zmiany.
2. Przy ewentualnych sporach właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby Przewoźnika.
3. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 Prawa Przewozowego, który określa warunki przewozu
 osób wykonywanych przez Bracia Przewozy Sp Zoo. Postanowienia regulaminu stosuje się do przewozów osób wykonywanych tylko przez pojazdy będące w dyspozycji Firmy Bracia Przewozy Sp zoo.

 

WSIADAJ!